Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją
perskaitysite
!

KAS MES TOKIE IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Viešoji įstaiga „Socialinis veiksmas“ (toliau – Mes, įstaiga) – gerbia internetinės  svetainės https://savaplatforma.lt/ (toliau – SAVA platforma, svetainė) besikreipiančių fizinių ir juridinių asmenų (toliau – Jūs, duomenų subjektas) privatumą, konfidencialumą ir garantuoja, kad svetainėje ir įstaigai teikiant paslaugas, pateikta asmeninė informacija naudojama tik žemiau nurodytais tikslais ir saugiai laikoma, užtikrinant organizacines ir technines priemones.

https://savaplatforma.lt/ internetinės svetainės privatumo ir slapukų politika (toliau – politika) atsakys Jums į svarbiausius klausimus apie tai, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite klausimų, Mes esame pasirengę Jums padėti, kaip nurodyta žemiau.

Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius SAVA platforma, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę,
televizorių ar kt.) naudojate, todėl labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte  politiką, nes kiekvieną kartą lankydami svetainę ar teikdami savo asmens duomenis, Jūs turite patvirtinti, kad susipažinote su sąlygomis,
bei sutinkate, kad įstaiga juos valdys ir tvarkys šioje politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei Jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, siūlome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.

ü Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).

ü Mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas: VšĮ „Socialinis veiksmas“, registracijos numeris 300078685, adresas: Gedimino pr. 26-401, Vilnius, info@savaplatforma.lt.

ü Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:
info@savaplatforma.lt.

üAsmenys, jaunesni negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

üMes asmens duomenis gauname:

–    Iš Jūsų (pačio duomenų subjekto, kai pats, tiesiogiai besikreipianti asmuo kreipiasi į įstaigą, teikia užklausas svetainėje dėl poreikio tapti SAVA platforma partneriu/e, registracijos metu);

Duomenys gaunami automatiškai Jums lankantis svetainėje (slapukai).

üMes asmens duomenis perduodame trečiosioms šalims, tik sutarčių pagrindu ar esant teisinei prievolei numatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose.

ü Jeigu Jūs esate juridinis asmuo, ši privatumo politika taikoma fiziniams asmenims, kurio asmens duomenis mums perduodate, todėl Jūs privalote tinkamai pagal BDAR 14 str.
informuoti duomenų subjektus (vadovus, atstovus ar kt.) apie jų asmens duomenų perdavimą Mums.

üMes asmens duomenis tvarkome neautomatizuotai.

KAIP MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

ü Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes vadovaujamės vadovaujasi BDAR įtvirtintais, su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais:

BDAR 5 STR. PRINCIPAI:

TURINYS:

Teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo
principas

Tvarkome asmens duomenis teisėtai,
tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų
asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.

Tikslo apribojimo principas

Renkame apibrėžtais bei teisėtais
tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Duomenų kiekio mažinimo principas

Renkame ir tvarkome asmens duomenis
laikantis tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujame iš duomenų
subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi.

Tikslumo principas

Renkame tik tikslius
duomenis, jei reikia, nuolat atnaujiname.

Saugojimo trukmės apribojimo principas

Laikomi duomenys tiek, kad duomenų
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais
tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

Vientisumo ir konfidencialumo principas

Asmens duomenis tvarkome tokiu būdu,
kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas
tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be
leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo.

Atskaitomybės principas

Mes atsakome už tai, kad būtų laikomasi
nurodytų principų, ir turime visas reikiamas priemones įrodyti, kad jų
laikomasi.

Tvarkydami  Jūsų asmens duomenis, Mes:

– laikomės galiojančių teisės aktų reikalavimų;

– juos tvarkome teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;

– siekiame, kad netikslūs asmens duomenys, esant reikalui, būtų tikslinami, pildomi, o numatytais atvejais – ir naikinami;

– saugome tiek ir tokia forma, kad subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tų tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi;

 – neteikiame Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims (šalims) ir jų neviešiname, nebent teisės aktų bei šios privatumo politikos nustatytais atvejais (esant Jūsų sutikimui).

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

ü Kad galėtume organizuoti savanorišką veiklą: perduoti informaciją savanorius priimančiai organizacijai, jei registruojatės tapti savanorių į konkrečią veiklą, bei tirti ir stebėti savanorystę Lietuvoje (įskaitant ir apklausų vykdymą), vadovaudamiesi BDAR 6 str. numatytais teisiniais pagrindais, tvarkome šias asmens duomenų kategorijas:

(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) punktas. Mūsų teisėti interesai yra tai, kad galėtume atsakyti į pranešimus ar klausimus ir išanalizuoti mūsų pasiekiamumą  socialiniuose tinkluose, pristatyti savo veiklą ir paslaugas. Tiek, kiek norite su savo užklausa užmegzti sutartinius santykius su Mumis, tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) punktas.)

Nr.

Teisinis pagrindas:

Tikslas:

Kategorijos

1.

Sutikimo pagrindu:

Užklausa
Norėtumėte tapti SAVA platforma partneriu/e? Turite kitų klausimų?
Parašykite mums!”

üVardas, pavardė;

üĮmonės/ ugdymo įstaigos/ kt. pavadinimaskontaktinis
el. pašto adresas;

üžinutė (informacija).

Užklausa
Užsiregistruoti savanoriu“ (prisijungti)

üvardas, pavardė, gimimo data;

üšalis, mobilus telefonas, darbovietė;

üdemografiniai duomenys;

ükiti klausimai;

üprisijungimo duomenys;

üel. pašto adresas.

Užklausa 
Prisiregistruokite kaip NVO“ (prisijungti)

  organizacijos pavadinimas;

svetainė;-pagrindinė informacija;

kontaktai – gatvė, miestas, telefonas;

kontaktinis asmuo organizacijoje –
vardas, pavardė, el. paštas.

Užklausa
Prisiregistruokite kaip verslas“ (prisijungti)

üKompanijos informacija- įmonės
pavadinimas, kontaktinis telefonas, svetainės pavadinimas, įmonės dydis;

üPagrindinė kontaktinė informacija:
vardas, pavardė, el. paštas;

üAdresas: gatvė, miestas, pašto kodas,
šalis.

Slapukai

(Mes turime teisėtą interesą naudoti slapukus,
būtinus tinkamam svetainės veikimui (BDAR 6 str. 1 d. f) p.),

Dėl analitinių slapukų būtinas Jūsų sutikimas BDAR 6
str. 1 d. a)p
.).

üšalis

üperžiūrėta informacija

üIP adresas

ükaip įėjote į mūsų svetainę

üsu kokiu prietaisu prisijungėte prie mūsų
svetainės;

üdaugiau žiūrėti skyrių „Slapukai“

2.

Sutikimo pagrindu –

socialiniai tinklai:

·
LinkedIn

·
Facebook


bendrauti su socialinio tinklo
lankytojais;


atsakyti į užklausas;


statistinės informacijos gavimui;


apklausų, rinkodaros kampanijų ar kt.
renginių vykdymas.

üvartotojo vardas, kai komentuojama,
rašomos Mums žinutės;

ükita veikla Mūsų socialiniuose
puslapyje, pvz. apsilankymai puslapyje, statistiniai duomenys apie trukmę,
užklausų, komentarų informacija ir pan.

3.

Teisėtų interesų įstaigos ar trečiųjų šalių
įgyvendinimui:

Siekiant pareikšti ir
apginti teisinius ieškinius bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant
išvengti nuostolių ar juos sumažinti ir pan.

Kategorijos nurodomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

üAsmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Jūsų pateiktu sutikimu, atsižvelgiant į teisės aktų bei šios politikos nustatytus reikalavimus. Asmens duomenys taip pat tvarkomi siekiant įgyvendinti teisės aktais Mums nustatytas prievoles.

üTvarkomi asmens duomenys bei jų pobūdis priklauso nuo to, ar Jūs esate užsiregistravęs ar joje naršote kaip neregistruotas vartotojas.

üJeigu Jūs esate registruotas svetainėje, tvarkomi šie duomenys (numatytos kategorijos aukščiau): paties duomenų subjekto pateikti identifikaciniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, el.
pašto adresas ar tel. numeris ir pan.) ir paties duomenų subjekto pateikti kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris, socialinio tinklo paskyra ar pan.).

üJeigu Jūs neregistruotas svetainėje, tvarkomi: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas,
praleistas svetainėje, paspaustos nuorodos, reklamos ir kt. Taip siekiama tobulinti svetainės turinį.

ü Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti svetainės patrauklumą, funkcionalumą, priimant sprendimus dėl jos turinio bei programinės dalies tobulinimo, taip pat siekiant sudaryti Jums lengvesnes svetainės naršymo sąlygas, ją derinant prie poreikių.

KAIP MES SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

üDuomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Užsiregistravusių svetainėje vartotojų duomenys saugomi ne trumpiau, nei asmuo yra užsiregistravęs svetainėje.
Be to, saugomi tik atnaujinti duomenys – pasenę (buvę iki atnaujinimo) duomenys yra naikinami, jie nesaugomi, nebent tokį reikalavimą nustato teisės aktai.

ü Mes asmens duomenis laikome elektroninėse laikmenose.

ü Asmens duomenų saugojimo terminai:

1.    užklausų (paskyros sukūrimo) įvykdymo tikslu – 1 metai nuo užklausos pateikimo, o paskyrą ištrynus vartotojui, jo duomenys ištrinami nedelsiant;

2. informacija susijusi su slapukais saugoma iki Jūsų išsiregistravimo datos;

3.     visų sutarčių sudarymo/vykdymo tikslu – 10 metų.

ü Pasibaigus saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenys sunaikiname taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

ü  Įvykus bet kokiam asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris taptų Mums žinomas ir galėtų daryti įtaką Svetainės lankytojų teisėms, svetainė įsipareigoja, nustačius, kokių asmenų ir kokie duomenys buvo pažeisti, nedelsiant pranešti
apie jų duomenų saugumo pažeidimą.

üNors ir esame įdiegę organizacines ir technines priemones, kad būtų apsaugota visa informacija, kurią renkame veiklos vykdymo tikslais, tačiau, pažymime, kad, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs!

KOKIAS JŪS TURITE TEISES?

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite BDAR  įtvirtintas šias teises:

ü Žinoti (būti informuotam) apie tai, kokius Mes duomenis tvarkome (teisė žinoti);

ü Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi pas Mus (teisė susipažinti);

ü Reikalauti ištaisyti arba, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

ü Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

ü Reikalauti, kad Mes apribotume Jūsų duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

ü Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai klientui patogia forma (būtų taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte ir kurie
automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);

ü Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu;

ü Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos:https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas), tačiau prieš pateikiant skundą, rekomenduojame susisiekti su Mumis, kad galėtume rasti teisingą sprendimą.

KAIP ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

ü Norint įgyvendinti savo teises, siųskite Mums prašymą info@savaplatforma.lt arba tiesiogiai atvykite pas Mus adresu: Gedimino pr. 26-401, Vilnius. (Prašymo pavyzdinė forma numatyta Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1T-63(1.12.E):https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f80916c2847711e89188e16a6495e98c?jfwid=oou0h7ihg).

üJei tiekiate Mums prašymą, prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas besikreipiančiojo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

üMes per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateiksime teisių realizavimo (įgyvendinimo) galimybę/atsakymą.

ü Informaciją teikiame nemokamai. Jeigu prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galimas mokestis.

üMes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Mūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

MES ESAME SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Įvairiais socialinės žiniasklaidos kanalais Mes siekiame  pristatyti savanorystę ir keistis idėjomis bei nuomonėmis su Jumis svarbiomis temomis !

ü Lankantis Jums socialiniuose tinkluose Jūsų informaciją tvarko atitinkamai konkretus socialinis tinklas, o Mes pradedame tvarkyti asmens duomenis, kai Jūs aplankote Mūsų įstaigos sukurtuose puslapiuose socialiniuose tinkluose.

ü Mūsų sukurti puslapiai socialiniuose tinkluose yra valdomi konkrečių socialinių tinklų, todėl asmens duomenų tvarkymas vyksta remiantis socialinių tinklų privatumo politikomis. Su kai kuriais socialiniais tinklais, priklausomai nuo socialinio tinklo politikos, tvarkymo tikslų ir apimties, įstaiga laikoma bendroji
duomenų valdytoja.

KOKIUS NAUDOJAME SLAPUKUS?

üSlapukai (angl. cookies) svetainėje naudojami sutikimo pagrindu. Jums apsilankius svetainėje iššokančiame lange pasirinkti ar sutinkate, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į galinį įrenginį. Lankytojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl Slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti slapukus. Lankytojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakoregavęs interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar duotas sutikimas ar ne, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalima  naudotis visomis svetainės funkcijomis.

ü Mes taip pat teikiam viešą prieigą prie Mūsų socialinių tinklų paskyrų šiuose socialiniuose tinkluose: Facebook ir LinkedIn. Šie socialiniai tinklai gali naudoti slapukus ar kitas sekimo technologijas. Daugiau informacijos apie tai galite rasti šių socialinių tinklų privatumo politikose.

üSlapukais Mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys.

üSlapukais gaunamą informaciją Mes naudojame šiais
tikslais:

1. kad užtikrintų svetainės funkcionalumą;

2. naudojimosi interneto svetainės analizei;

3. svetaines tobulinimo tikslu;

4. veiklos plėtrai ir tiksliniam rinkodaros orientavimui.

ü Svetainėje naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus.

ü Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo taip pat ir JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant jūsų IP adresą Google, svetainė paverčia jį anoniminiu.

ü Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad jie laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

ü Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

ü Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). Tai padaryti galite atidarant šią nuorodą: „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys .

ü Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

üSutikimas naudoti slapukus duodamas šiais būdais:

1. Neištrinant jų ir (ar) nepakeičiant savo interneto
naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

2. Svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie
slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

üGalima bet kuriuo metu atšaukti svetainės slapukus.  Išsamią
informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes galima rasti adresu https://www.allaboutcookies.org/ arba
https://policies.google.com/technologies/ads.

üKai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.

üJei turite klausimų ar pastabų dėl svetainės slapukų, galite pateikti juos el. paštu info@savaplatforma.lt.
Nesutikdami su gautu Mūsų atsakymu, galite nustoti naudotis svetaine arba pateikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

üMums  svarbu apsaugoti Jūsų  asmens duomenis, todėl reikalaujame ir iš savo duomenų tvarkytojų (trečiųjų šalių), griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

üSvetainėje yra nuorodų į kitų įmonių interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Mes nesame atsakingi už kitų interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Mūsų svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politikomis.

üMes nesame atsakingi už įvykius, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti. Įstaiga negarantuoja, kad nebus veikimo klaidų apsaugant Jūsų asmens duomenis. Mes neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant asmens duomenų subjektų duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

üPolitika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje dienos.

üMes galime bet kada atnaujinti politiką, todėl rekomenduojame reguliariai susipažinti.

üJei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, Mes esame pasirengę Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@savaplatforma.lt.

Politika atnaujinta 2022-02-19

Norėtumėte tapti SAVA platforma partneriu/e? Turite kitų klausimų? Parašykite mums!