SAVANORYSTĖS APDOVANOJIMAI

“Savanorystės spalvos” – apdovanojimai skirti gruodžio 5 – ajai – Tarptautinei savanorių dienai už ekonominę ir socialinę plėtrą paminėti bei įvertinti savanorystės srityje per 2021 metus labiausiai pasižymėjusius, nuveikusius bei įkvėpimu tapusius pavyzdžius.

Šventė rengiama VšĮ „Socialinis veiksmas”, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento iniciatyva.

Apdovanojimų pagrindinis rėmėjas Aktyvių piliečių fondas (www.apf.lt). 

NOMINACIJOS 

Organizatoriai kviečia visus prisidėti prie šių apdovanojimų ir siūlyti kandidatus 3 kategorijose.

Kviečiame siūlyti kandidatus nominacijoms nuo lapkričio 10 dienos iki lapkričio 22 dienos 23.59 val. užpildant elektroninę formą.

Kandidatūras apdovanojimams galima siūlyti 3 kategorijose:

1.    Metų savanorystė – „UŽ ĮKVEPIANTĮ SAVANORIŲ ĮSITRAUKIMĄ ATLIEPIANT BENDRUOMENĖS POREIKIUS“

Šioje kategorijoje kviečiame nominuoti asmenis ar asmenų grupes, kurie savanoriška veikla prisidėjo prie visuomenei svarbios veiklos ir atpažįstate šį žmogų (šiuos žmones), kaip patikimus, nuosekliai įsitraukiančius į savanorišką veiklą ir jų veikla yra įkvėpimas Jums ar bendruomenei. Šioje kategorijoje galima nominuoti asmenį ar asmenų grupę, kurie prisidėjo savanoryste atliepiant nuolatinius ar situacinius (su krizių valdymu susijusius) bendruomenės poreikius.

 2.    Verslo indėlis į visuomenę – „UŽ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMĄ PER SAVANORYSTĘ”

Šioje kategorijoje galima nominuoti verslo įmonę, ar asmenį joje, kuris aktyviai inicijavo ir skatino įmonės darbuotojų savanorystę ir jų dalyvavimą įvairiose savanorystės veiklose. Renkant laimėtoją bus atsižvelgiama į darbuotojų įsitraukimą į savanorystę, iniciatyvas siekiant atliepti bendruomenės poreikius, praktikuojamą savanorystės programą,  kaip įmonės savanorystės programa atliepia vietos/globalius iššūkius. Kvieičiame organizacijas laisva forma dalintis bendromis veiklomis, kurios sustiprino Jus!

3.     Organizacija puoselėjanti savanorystės kultūrą – „UŽ SISTEMINGĄ IR METODIŠKĄ DARBĄ ĮTRAUKIANT BENDRUOMENĘ Į SAVANORYSTĘ“

Galima nominuoti organizaciją, kuri efektyviai telkia savanorius, dirba metodiškai, nuosekliai ir savo veikla kuria pridėtinę veiklą tiEk savanoriams, tiek kitoms su savanoriais dirbančioms organizacijoms, puoselėja savanorystės kultūrą bendruomenėje. Šioje kategorijoje renkant laimėtoją bus atsižvelgiama, ar organizacija į savanorystės iniciatyvas įtraukė žmones iš įvairių visuomenės grupių, kaip neįgalieji, vyresnio amžiaus savanoriai, užsieniečiai ir kt., taip pat ar siekiant kurti pridėtinę vertę visuomenei, įžvelgė naujas galimybes ir pritaikė naujus darbo su savanoriais būdus.

Vertinant kandidatūras bus atsižvelgiama į šiuos apsektus:

Vaidmuo konkrečių poreikių atliepimo kontekste, įsitraukimas į veiklą bei veikimas.

Poveikis konkrečios veiklos kontekste, kokia išliekamoji vertė kuriama.  

Veiklos mastas – kokiu mastu veikiama, kas patiria naudą dėl savanorio(ių) veikimo.

Įsitraukimas į veiklas bei gebėjimas telkti kitus.

Iššūkiai (asmeniniai, socialiniai ar kt.), kuriuos reikėjo/ia įveikti siekiant sukurti pokytį.

Įkvėpimas – buvimas pavyzdžiu, lyderiu ir/ar savo patirties perdavimas.

NOMINACIJAS PATEIKTI ŠTAI ČIA: https://bit.ly/3kIyIhO

KOMISIJA

Apdovanojimų komisiją sudaro skirtingų sektorių, sričių atstovai, siekiant užtikrinti apdovanojimų skaidrumą bei požiūrių įvairovę. 

Komisijos nariai įsipareigoja laikytis nešališkumo ir sąžiningumo principų. Jei tarp nominuotųjų atsirastų asmenų, iniciatyvų, grupių ar organizacijų, su kuriais komisijos narys yra susijęs, tokiu atveju komisijos narys nusišalina nuo sprendimo priėmimo.

NOMINAVIMAS

Kandidatūras teikiantys asmenys atlieka labai svarbų vaidmenį. Vertinant kandidatus bus atsižvelgiama į anketos užpildymą. Kitaip tariant, išsamus ir aiškus kandidatūros aprašymas turi didesnį šansą atkreipti komisijos dėmesį. Pateikiame sąrašą aspektų, į kuriuos būtina atsižvelgti:

  • Kviečiame atidžiai susipažinti su nominacijomis, kriterijais kiekvienos nominacijos kandidatams. Neatitinkantys kriterijų kandidatai bus atmetami. 
  • Kandidatūra atmetama, jei būtina informacija anketoje nebuvo pateikta ar pateikta neteisinga informacija.
  • Turėkite omenyje, kad apie kandidatą komisija gali žinoti nieko daugiau nei aprašyta jūsų pateiktoje anketoje.
  • Komisija remiasi anketoje nurodytais argumentais bei pateiktais pavyzdžiais, pagal tai susidaro įspūdį apie nominanto indėlį ir veiklas.
  • Aprašykite glaustai, bet aiškiai ir konkrečiai: nurodydami konkrečius pavadinimus, vardus, savanoriautas valandas, sukurtą poveikį, jūsų kandidato išskirtines savybes, veiklos pavyzdžius, pagrįskite kodėl būtent šis kandidatas vertas apdovanojimo, jei tai organizacija – aprašykite veiklos mastą, jei įmanoma pateikite skaičius ar iliustruojamą situaciją.
  • Pristatydami kandidatus, patikrinkite informaciją, pateikite jums žinomus faktus.
  • Nurodykite savo kontaktus, kad galima būtų pasitikslinti informaciją.
  • Vienoje kategorijoje galite nominuoti ne daugiau nei 3 kandidatus.
  • Atkreipiame dėmesį, jog su nominuotais asmenimis ar organizacijomis susisieksime ir jie bus informuoti apie nominaciją.

KAIP IŠRENKAMAS LAIMĖTOJAS

Laimėtojai renkami iš visų gautų atsakymų elektroninėje apklausoje (link).

Laimėtojas išrenkamas pagal įvykdytų veiklų ar iniciatyvų pateiktus įrodymus apklausoje ir pagrindimą.

Vertinamo kriterijai:

Vaidmuo konkrečių poreikių atliepimo kontekste, įsitraukimas į veiklą bei veikimas.

Poveikis konkrečios veiklos kontekste, kokia išliekamoji vertė sukurta.  

Veiklos mastas – kokiu mastu veikiama, kas patiria naudą dėl veikimo.

Įsitraukimas į veiklas bei gebėjimas telkti kitus.

Iššūkiai (asmeniniai, socialiniai ar kt.), kuriuos reikėjo/ia įveikti siekiant sukurti pokytį.

Įkvėpimas – buvimas pavyzdžiu, lyderiu ir/ar savo patirties perdavimas.

Pasibaigus kandidatų siūlymo laikui, apdovanojimų atrankos komisija išrenka po 5 nominantus kiekvienoje iš kategorijų ir kiekvienos kategorijos laimėtoją, atsižvelgdami į aukščiau išvardintus bei nominacijų aprašuose nurodytus kriterijus. 

Laimėtojai bus atrenkami nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties, tautybės ar negalios.

APIE NOMINACIJAS

KAS YRA SAVANORYSTĖ

Savanorystė yra laisva valia išreikštas noras skirti savo laiką, pastangas, žinias bei įgūdžius bendram labui ir už tai negaunant materialinės grąžos (atlygio pinigais, daiktais ar paslaugomis).

Tai gali apimti formalią savanorystę organizacijoje (su sutartimi) ar neformalią savanorystę, kurią galime vertinti kaip „rankos ištiesimą“. Tačiau savanorystė apibrėžiama kaip pagalba tiems, kurie nėra jūsų šeimos, bendruomenės, organizacijos arba komandos nariai, taip pat savanorystė nėra neapmokami viršvalandžiai darbe.

Savanorystės patirtis – junginys naudojamas nusakyti nominantų ryšį su savanoryste: savanorystės inicijavimas, savanorių koordinavimas, savanorystė, savanorystės viešinimas, savanorystės stiprinimas, savanorystės poveikio matavimas.

Įgūdžiais grįsta savanoryste – veiklos, kurioms pasitelkiami profesiniai įgūdžiai, pvz., nepasiturinčioms šeimoms vedant užsiėmimus apie finansinį raštingumą.

Pro bono – dalinantis per gyvenimą sukaupta reikšminga darbine patirtimi – pagalba parengiant ne pelno siekiančios organizacijos viešinimo planą, finansų valdymo planą.

KAS GALI BŪTI NOMINUOTAS

Individualūs savanoriai

Nominuotas gali būti bet kuris asmuo, atitinkantis kriterijų – turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Grupė savanorių

Nominuoti galima grupę (iniciatyvą, komandą), atitinkančią kriterijų – turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Organizacija, įmonė

Nominuoti galima organizaciją ar įmonę, atitinkančią kriterijų – turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Veikla/iniciatyva už kurią nominuojama, turi būti ne senesnė, nei vieneri metai.

Draudžiama nominuoti save, savo šeimos narius, grupes ar komandas, kuriose esate (ne)tiesiogiai įsitraukę. 

Nominantai negali būti gavę bet kokio materialaus atlygio už savanorystę, taip pat negali būti susiję su organizacija darbo santykiais.

Viešieji darbai nepriskiriami laisva valia pasirenkamai savanoriškai veiklai.

Nominantai turėtų būti vyresni nei 14 metų amžiaus.

KITI NOMINANTAI

Apdovanojimus laimės viso 6 laimėtojai (po vieną kiekvienoje kategorijoje, 3 kategorijos atviros nominuoti visiems, ir 3 kateogrijos įsteigtos bei rengiamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento, Sveikatos apsaugos ministerijos.

Visiems nominantams bus išsiųstos padėkos žinutės, leidžiant jiems sužinoti, jog jų veikla ir indėlis į bendrą gerbūvį yra pastebimi bei vertinami. Todėl prašome atidžiai nurodyti nominuotųjų kontaktus, kad galėtume jiems padėkoti.

APDOVANOJIMŲ ŠVENTIMAS

Šiemet apdovanojimų ceremonija vyks gyvai Martyno Mažvydo bibliotekoje ir bus transliuojama Facebook SAVA platforma paskyroje. Visų šešių kategorijų nominantai bus kviečiami dalyvauti renginyje, jog viešai galėtume dalintis laimėtojų istorijomis, siekdami įprasminti jų kuriamą vertę mūsų visuomenei, ir paminėti Tarptautinę savanorystės dieną,

PRIVATUMO POLITIKA

Apie kandidatus bei juos pasiūliusius asmenis pateikiama informacija bus pasiekiama tik organizacinei grupei ir apdovanojimų atrankos komisijai. Nominantų duomenys ir informacija apie juos bus naudojama tik gavus nominantų sutikimą. Duomenys bus laikomi du mėnesius nuo apdovanojimų renginio, vėliau bus ištrinami. 

Norėtumėte tapti SAVA platforma partneriu/e? Turite kitų klausimų? Parašykite mums!